top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího:

Stanislava Krajíčková

se sídlem: Karlovotýnská 314, 252 16 Nučice

IČO: 05914957

podnikatel s živnostenským oprávněním zapsaným v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Městský úřad Černošice.

kontaktní email: stana@stanislavakrajickova.cz

kontaktní telefonní číslo: +420 775 067 222

webová stránka: www.kreasek.cz (dále jen „internetový obchod“)

a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen: „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu.

 1. Tyto obchodní podmínky se použijí v případě, že kupující s prodávajícím uzavře prostřednictvím internetového obchodu kupní smlouvu. Prodávající se zavazuje za podmínek stanovených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami realizovat pro kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.

 2. Tyto obchodní podmínky se rovněž použijí v případě, že kupující s prodávajícím uzavře smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu (e-booku, webináře, online meditace, on-line konzultace) prostřednictvím internetového obchodu. Na základě smlouvy o poskytování digitálního obsahu se prodávající zavazuje zpřístupnit kupujícímu věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a kupující se za to zavazuje zaplatit sjednanou cenu.

 3. Tyto obchodní podmínky se rovněž použijí v případě, že kupující s prodávajícím uzavře smlouvu o poskytnutí služeb (poskytnutí koučovacích sezení, osobní terapie) prostřednictvím internetového obchodu. Na základě smlouvy o poskytnutí služeb se prodávající zavazuje poskytnout služby blíže specifikované v objednávce kupujícího, a kupující se za to zavazuje zaplatit sjednanou cenu.

 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 5. Tyto obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

INFORMACE O ZBOŽÍ, DIGITÁLNÍM OBSAHU, SLUŽBÁCH A CENÁCH

 1. Informace o zboží, digitálním obsahu a službách včetně uvedení jednotlivých cen a hlavních vlastností zboží, služeb a digitálního obsahu jsou uvedeny u jednotlivého zboží, digitálního obsahu a služeb v katalogu internetového obchodu. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a balného. Ceny jsou uvedeny bez DPH, neboť prodávající není plátcem DPH. Ceny zboží, digitálního obsahu a služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Veškerá prezentace zboží, digitálního obsahu a služeb umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží, digitálního obsahu nebo služeb. Veškeré nabídky prodeje zboží, digitálního obsahu a služeb umístěné internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží, digitálního obsahu nebo služeb (ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží, a o nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 4. Případné slevy z ceny zboží, digitálního obsahu a služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. SYSTÉM OBJEDNÁVÁNÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 2. Kupující provádí objednávku zboží, digitálního obsahu nebo služeb těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, případně druh digitálního obsahu nebo služby, způsob platby a způsob doručení.

 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů.

 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení o přijetí objednávky jsou tyto obchodní podmínky.

 4. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena potvrzením přijetí objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 7. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou cenu, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

 8. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem termín dodání. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. V případě, že je předmětem smlouvy poskytnutí služeb, prodávající s kupujícím domluví telefonicky / e-mailem termín poskytnutí služby. Domluva termínu se považuje za výslovný souhlas s poskytnutím služby v zákonné lhůtě pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku.

 

ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží, digitálního obsahu a služeb. Kupující může objednávat zboží, digitální obsah a služby také bez registrace.

 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží, digitálního obsahu a služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží, digitálního obsahu a služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle než 2 měsíce nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

 6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží, digitálního obsahu a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2801174560/2010

 • online platební kartou prostřednictvím platební brány ComGate

 • hotově při osobním převzetí zboží u prodávajícího.

 1. Společně s cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

 3. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky kupujícím. Závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 4. V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží.

 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada ceny před odesláním zboží není zálohou.

 6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny vč. nákladů na dodání ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od smlouvy uzavřené s prodávajícím odstoupit.

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že je předmětem smlouvy koupě zboží, může kupující odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převzala zboží, nebo

 • poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

 • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

 • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

 1. Kupující nemůže odstoupit od:

 • smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (zboží vyrobené na objednávku),

 • smlouvy o poskytnutí služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty a kupující výslovně souhlasil se započetím poskytnutí služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

 • smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním.

 1. Potvrzení o tom, že kupující výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a poučení o tom, že udělením souhlasu zaniká právo kupujícího na odstoupení od smlouvy zašle prodávající kupujícímu v potvrzení o přijetí objednávky dle části B, čl. III. odst. 5. těchto obchodních podmínek.

 2. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 3. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.

 4. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Tato lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 5. Adresa pro vrácení zboží je: Karlovotýnská 314, 252 16 Nučice.

 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

 9. Kupující je povinen vrátit zboží nepoškozené, čisté a pokud možno v původním obalu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou a vlastnostmi zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny.

 10. V případě, že prodávající kupujícímu poskytne k zasílanému zboží dárek, pozbývá odstoupením od smlouvy dle tohoto článku kupujícím související darovací smlouva účinnosti. Kupující je tam povinen vrátit společně se zbožím i dárek, který mu prodávající zaslal.

 

VII. REKLAMACE

 1. Kupující může vytknout vadu zboží, která se projeví v době 24 měsíců od jeho převzetí. V případě poskytnutí digitálního obsahu může kupující vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od zpřístupnění. Reklamace se nevztahuje na nevyhovující technické a softwarové vybavení a parametry elektronického zařízení kupujícího, na kterém se rozhodne digitální produkt spustit.

 2. Při uplatnění reklamace je kupující povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje, a jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit.

 3. Adresa pro vrácení zboží z důvodu vytčení vady (reklamace je): Karlovotýnská 314, 252 16 Nučice. Prodávající je rovněž povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků a případně i ve svém sídle.

 4. Při uplatnění reklamace prodávající kupujícímu, který je spotřebitelem, vystaví potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 5. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem, včetně odstranění vady a informovat o tom kupujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. 

 6. Prodávající je rovněž povinen vydat kupujícímu, který je spotřebitelem, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění reklamace.

 7.  

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE SMLOUVY, JEJÍMŽ PŘEDMĚTEM JE DODÁNÍ ZBOŽÍ

DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce.

 2. Způsob dodání zboží kupující zvolí v objednávce. V případě elektronických poukazů, e-booků a jiných digitálních produktů, bude kupujícímu zboží dodáno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 4. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit případné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu i přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

 7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 8. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu, který je spotřebitelem, termín doručení zboží. Nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, je maximální lhůta dodáni zboží 30 dní.

 9. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci o více než 30 dní, může kupující, který je spotřebitelem od kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření kupní smlouvy anebo kupující-spotřebitel sdělil prodávajícímu před uzavřením kupní smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto ujednání vrátí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle kupní smlouvy uhradil.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, a jiným ujednaným vlastnostem, 

 • je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nimiž prodávající souhlasil, a 

 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím. 

Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností 

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druh obvykle používá, 

 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, 

 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a 

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

 1. Projeví-li se vada během jednoho roku od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. 

 2. Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil. 

 3. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.

 4. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Kupující, který je spotřebitelem, může požadovat podle své volby dodání nového zboží bez vady, nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. 

 5. Kupující, který je spotřebitelem, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud: 

 6. prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,

 7. se vada projeví opakovaně, 

 8. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo 

 9. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží zboží, nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE DIGITÁLNÍHO OBSAHU NABÍZENÉHO NA INTERNETOVÉM OBCHODĚ

ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Kupující bere na vědomí, že vzhledem k povaze digitálního obsahu (e-book, audio záznam, video záznam) se jedná ze strany prodávajícího o jednorázové plnění, a k digitálnímu obsahu nebudou kupujícímu poskytovány aktualizace.

 2. Digitální obsah je kupujícímu zpřístupněn bez zbytečného odkladu poté, co kupující uhradí cenu prodávajícímu. Digitální obsah bude kupujícímu zpřístupněn prostřednictvím odkazu, který bude kupujícímu zaslán na jeho e-mailovou adresu. Na tomto odkazu bude kupující moci digitální obsah přehrát jako soubor ve svém zařízení. Prodávající upozorňuje, že zpřístupnění digitálního obsahu vyžaduje běžné hardware a software vybavení, funkční internetový prohlížeč, internetové připojení a vhodný počítačový program pro přehrávání audio a video souborů.

 3.  Je-li prodávající v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej kupující vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.

 4. Kupující může od smlouvy dle předchozího odstavce odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že prodávající digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající odpovídá za vady digitálního obsahu, které měl při jeho zpřístupnění. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že digitální obsah:

 2. odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

 3. je vhodný k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

 4. je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou, lze-li to vzhledem k povaze digitálního obsahu rozumně očekávat.

 5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 6. je digitální obsah vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

 7. digitální obsah rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávající nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

 8. je digitální obsah poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

 9. digitální obsah odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které prodávající zpřístupnil před uzavřením smlouvy.

 

Prodávající za vlastnosti digitálního obsahu dle tohoto odstavce neodpovídá v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornit, že se některá vlastnost digitálního obsahu liší, a kupující s tímto při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 1. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od zpřístupnění, má se za to, že byl digitální obsah vadný již při zpřístupnění. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže digitální obsah užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 2. Má-li digitální obsah vadu, může kupující požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil kupujícímu značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho kupující požadoval.

 3. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 4. a) prodávající vadu neodstranil nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího,

 5. b) se vada projeví i po odstranění, nebo

 6. c) je vada podstatným porušením smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada digitálního obsahu nevýznamná, přičemž se má za to, že vada je nevýznamná.

 1. Odstoupí-li kupující od smlouvy, může prodávající zabránit v dalším užívání digitálního obsahu, a to zejména tím, že mu digitální obsah znepřístupní. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zdrží se užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě.

 2. Peněžité částky, které má prodávající z důvodu vadného plnění vydat kupujícímu, vrátí prodávající na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující uplatnil u prodávajícího příslušné právo z vadného plnění. Použije přitom stejný způsob, jakým kupující uhradil odměnu, ledaže kupující výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím žádné náklady.

 

III. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Kupující bere na vědomí, že digitální obsah (e-booky, webináře, meditace), který je nabízený na internetovém obchodu, je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a požívá ochrany dle tohoto zákona.

 2. Kupující není oprávněn užívat zpřístupněný digitální obsah jinak než pro svojí osobní potřebu, tzn., nesmí jej dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, zveřejňovat, nebo jakýmkoli jiným způsobem poskytovat třetím osobám a měnit. Licence k digitálnímu obsahu je kupujícímu poskytnuta bez územního omezení.

 3. Kupující bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

 

Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní (např. www.stanislavakrajickvova. cz, www.kreasek.com a další). Ráda bych Vás upozornila, že mé produkty (online vzdělávací programy, e-booky, webináře, knihy, CD, DVD, živé semináře) podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

 

Všechny mé produkty a služby, které slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje jsou pouze návody a doporučení a nejsem jakkoliv odpovědná za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je závislý na celé řadě dalších faktorů, které nemůžu ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Blíže čl. 9 OP.

 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB NABÍZENÝCH NA INTERNETOVÉM OBCHODU

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající je zavázán plnit služby bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.

 2. Je-li splněno vadně, má kupující práva z vadného plnění.

 3. Prodávající je zavázán plnit ve střední jakosti.

 4. Prodávající plní vadně, zejména

 5. a)poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,

 6. neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,

 7. ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo

 8. zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.

 9. Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži kupujícího. To neplatí, pokud prodávající vadu lstivě zastřel nebo pokud kupujícího výslovně ujistil, že věc takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

 10. Kupující může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost plnění prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.

 11. Nevytkl-li kupující vadu včas a namítne-li prodávající opožděné vytknutí, soud kupujícímu právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající při předání věděl nebo musel vědět.

 12. Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a předmět plnění prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej kupující po upozornění prodávajícího bez prodlení prodat.

 13. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou kupující nemůže vadný předmět plnění užívat.

 14. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

 15. Kdo má právo podle předchozího odstavce, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

DORUČOVÁNÍ

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

III. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Ustanovení občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele se nevztahují na osoby, které využívají služeb Internetového obchodu jako podnikatelé. Uvede-li osoba v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že se na jeho objednávku neaplikují platné právní předpisy týkající se ochrany spotřebitele. Za podnikatele se, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele. Pro účely těchto obchodních podmínek se podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

 3. Všechna práva k internetovému obchodu prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení internetového obchodu, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat internetový obchod nebo jeho část bez souhlasu prodávajícího.

 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2024

bottom of page